ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ลุมพินีวัน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

 ลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ อยู่ติดกับรัฐอุตตรประเทศอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในอดีตกาลเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า หิมวันตประเทศ คือดินแดนในแถบเทือกเขาหิมาลัย 

ลุมพินีวัน แต่เดิมคือพื้นที่ของวนอุทยานมีความสำคัญยิ่งยวดด้วยเป็นสถานที่ประสูติของมหาบุรุษเอกของโลกที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน 35 พรรษาต่อมา เป็นพื้นที่อยู่ในความปกครองของราชวงศ์ศากยะ โดยที่ลุมพินีวันตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสตร์เมืองของพระบิดาและกรุงเทวทหะเมืองของพระมารดาของพระพุทธองค์พอดี

การเดินทางไปลุมพินีวัน ในอดีตย้อนไปเพียงไม่ถึง 10 ปี การเดินทางไปลุมพินีวันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่สะดวกเท่าไรนัก แต่เพราะคุณูปการของคณะพระธรรมทูตจากนานาประเทศที่ได้ช่วยกันพัฒนาจนทำให้การเดินทางไปลุมพินีวันเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นมากจนไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้อีกแล้ว ซึ่งการเดินทางที่สะดวกและง่ายที่สุดก็คือการนั่งรถผ่านทางรัฐอุตตรประเทศของอินเดียเข้าประเทศเนปาลทางด่านโสเนารี 

การเดินทางไปลุมพินีวัน เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากสถานที่สำคัญอื่นๆ ในเส้นทางตามรอยบาทพระศาสดามาก  พระธรรมฑูตไทยในอินเดียและเนปาลจึงได้มาจัดสร้างวัดไทยชื่อว่า วัดไทยนวราชรัตนาราม960 อยู่ในเขตรัฐอุตตรประเทศของอินเดียห่างจากด่านโสเนารีประมาณ 2 กิโลเมตร  เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะห้องน้ำที่สะดวกสบายมากๆ จนได้รับสมญาเป็นดินแดน สุขาราม เปรียบเหมือนสวรรค์บนดินที่ช่วยปลดทุกข์ให้ผู้เดินทาง   

วัดไทยนวราชรัตนาราม 960  ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์และคณะผู้แสวงบุญชาวไทย ด้วยการเตรียมอาหารบริการที่ขึ้นชื่อมากที่สุดคือ โรตีจิ้มนม แตงโม โรตี อารีดอย  ได้ชื่อว่าเป็นโรตีอร่อยมีคนเข้าคิวกินมากที่สุดในโลก และวัดไทย 960 แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกกรณีข้ามด่านพรมแดนไม่ทันหรือมีปัญหาทางด้านเอกสารในการเข้าประเทศเนปาล

ห้องสุขาที่สะอาดและสบายมากๆ

วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 

ร้าน แตงโม โรตี อารีดอย

โรตีจิ้มนมอร่อยมาก วัดไทย960

เมื่อผู้แสวงบุญข้ามด่านชายแดนเข้าสู่เขตไภรวา ประเทศเนปาล ก็จะเข้าสู่ตำบลสิทธัตถะนคร ที่ตั้งตามพระนามพระกุมารก่อนที่จะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ในระหว่างเส้นทางที่นั่งรถไปลุมพินีสถานก็จะเริ่มเห็นสัญลักษณ์มากมายที่บ่งบอกถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้

เมื่อไปถึงเขตอุทยานศักดิ์สิทธิ์ลุมพินีวัน คณะผู้แสวงบุญต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางเข้าสู่ศูนย์กลางของลุมพินีวัน ที่มีภูมิทัศน์ที่ถูกออกแบบอย่างปราณีตสวยงาม  เปรียบเสมือนการเดินจากพื้นที่ที่ให้ความสุขทางโลกเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลก

ลุมพินีวัน มีชื่อท้องถิ่นว่า  ลุมมินเด  ถูกยกย่องให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหนือกาลเวลา เป็นสถานที่อุบัติขึ้นของมหาบุรุษเอกของโลก สิ่งสำคัญที่เป็นอนุสรณ์สำคัญในลุมพินีวันที่นักเดินทางไปจาริกแสวงบุญจะได้เห็นได้แก่ เสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่จารึกไว้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่นี่  , วิหารมายาเทวี ,  สระน้ำโบกขรณีที่พระนางมายาเทวีทรงสรงน้ำก่อนมีพระประสูติกาล  , ลานต้นโพธิ์ที่ผู้แสวงบุญนิยมไปนั่งสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณและพระรัตนตรัย  และหมู่สถูปเจดีย์ที่ล้อมรอบสถานที่ประสูติ 

 วิหารมายาเทวี เป็นตำแหน่งที่พระนางสิริมหามายาทรงมีพระประสูติกาลพระกุมารเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งภายในมีแผ่นศิลาหมายวางชี้ตำแหน่งที่มีพระประสูติกาลอย่างถูกต้องและชัดเจน  , มีภาพแกะสลักโบราณเหตุการณ์ขณะประสูติ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ภายในวิหารมายาเทวีเป็นเขตหวงห้ามไม่ให้มีการถ่ายรูปอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด  ดังนั้นการจะมีบุญตาได้ชมตำแหน่งประสูติกาลที่มีแผ่นศิลาหมายวางไว้และอนุสรณ์สำคัญต่างๆ ในวิหารมายาเทวีต้องไปชมด้วยตัวท่านเองเท่านั้น

วิหารมายาเทวีและสระโบกขรณี

เสาพระเจ้าอโศกมหาราช

จารึกบนเสาอโศกอายุกว่าสองพันปี

ลานต้นโพธิ์อยู่ถัดจากสระน้ำโบกขรณี

ลุมพินีวันได้รับการจดและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในเขตโบราณสถานของลุมพินีวันมีพื้นที่รวมประมาณ 2,000 ไร่ ได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยความเห็นชอบขององค์การสหประชาชาติและรัฐบาลเนปาล

เขตพื้นที่ของลุมพินีวันสถาน มีการแบ่งเป็น 3 ส่วน  ทางด้านทิศเหนือเป็นเขตหมู่บ้านลุมพินีใหม่ พื้นที่ตอนกลางเป็นเขตวัดนานาชาติ พื้นที่ด้านทิศใต้เป็น เขตอุทยานศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นหัวใจของแผนแม่บทการพัฒนาลุมพินีที่ออกแบบตามพุทธปรัชญาคือ ความบริสุทธิ์และเรียบง่าย โดยแต่ละส่วนถูกเชื่อมด้วยทางเดินและคลองยาว

เมื่อผู้จาริกเดินทางไแสวงบุญในบริเวณอุทยานศักดิ์สิทธิ์ลุมพินีวัน จะได้เห็นสัญลักษณ์ของศาสนาแห่งสันติภาพที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์แห่งสันติภาพของโลกซึ่งสร้างโดยประเทศญี่ปุ่น , เปลวเพลิงแห่งสันติภาพอันเป็นนิรันดร์ขององค์การสหประชาชาติ  , ระฆังสันติภาพของชาวธิเบต ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และ พระพุทธเจ้าน้อย  ที่สร้างเป็นพุทธบูชาโดยคณะผู้มีจิตศรัทธาชาวไทย พระพุทธเจ้าน้อยหรือพระพุทธรูปปางเจ้าชายสิทธัตถะประสูติประทับยืนชี้พระหัตถ์ขวาขึ้นฟ้า เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นเอกบุรุษหนึ่งเดียวของโลก ตามอาสภิวาจาว่า “เราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้ดีที่สุดแห่งโลกนี้” และชี้พระหัตถ์ซ้ายลงดินกล่าวว่า “การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก” 

โดยพื้นที่ถัดจากลำคลองที่เรียกว่า Central Canal หลังเปลวเพลิงแห่งสันติภาพก็เป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติเพื่อช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอำนวยความสะดวกแก่ชาวพุทธทั่วโลกที่ตั้งใจเดินทางไปถึงลุมพินีวันดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

พระพุทธเจ้าน้อย (Baby Buddha) 

เปลวเพลิงแห่งสันติภาพอันเป็นนิรันดร์ 

ระฆังสันติภาพ

Central Canal

วัดไทยลุมพินี เป็นวัดไทยแห่งแรกสร้างขึ้นในประเทศเนปาล อยู่ในโซนวัดนิกายเถรวาททางทิศตะวันออกของคลอง Central Canal  วัดไทยลุมพินีสร้างขึ้นโดยรัฐบาลไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในดินแดนประสูติ ใช้รูปแบบศิลปะไทยในการก่อสร้างอย่างโดดเด่นและสง่างามมาก นอกจากหน้าที่หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ววัดไทยลุมพินีก็ยังเปรียบเหมือนอู่เข้าอู่น้ำและสถานที่อำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์และชาวไทยที่ตั้งใจไปจาริกแสวงบุญที่ลุมพินีเป็นอย่างมาก

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี วัดไทยในเนปาล

พื้นที่บริการอาหาร วัดไทยลุมพินี

พื้นที่บริการอาหาร วัดไทยลุมพินี

ขอบคุณคลิปเนื้อหาดีๆ จาก TNN Online หัวข้อ อริยทัศน์อินเดีย ตอน อนุสรณ์สถานลุมพินีวัน มรดกโลก

กำหนดการเดินทาง  พาไปประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2566 

รายละเอียดกิจกรรม พาเข้าไปสักการะสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และเข้าชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงอีกมากมาย รวมเดินทาง 9 วัน 8 คืน

ราคาค่าเดินทาง 36,900 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมทั้งหมด

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เป็นโปรแกรมเน้นการไปแสวงบุญและเรียนรู้พุทธประวัติอย่างแท้จริง การเดินทางเน้นความเป็นกันเองที่สะดวกและสบายรับประทานอาหารไทยเป็นส่วนใหญ่

ติดต่อจองที่นั่งเดินทาง โทร. 084-625-9929 ,0654299049