เวียดนามกลาง
4วัน3คืน เดินทาง 28-31 สิงหาคม 2566

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง และฮอยอันประเทศเวียดนาม
โปรแกรม 4วัน3คืน เดินทาง 28-31 สิงหาคม 2566

โปรแกรมดี พาเที่ยวครบทุกที่ในเวียดนามกลาง เน้นอาหารดีทุกมื้อ มีมื้อพิเศษเสริฟกุ้งมังกรคนละ 1 ตัว  พาไปพักท่ามกลางแหล่งช็อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน ใช้รถบัสวีไอพีนำเที่ยว  มีหัวหน้าทัวร์คนไทยมีประสบการณ์สูงคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทางดุจสมาชิกในครอบครัว โดยมีรายละเอียดการเดินทางดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดอนเมือง - ดานัง - เว้

07.45 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง

09.45 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD636  จากนั้นพาเดินทางสู่เมืองเว้ เส้นทางลอดอุโมงค์ฮายวานที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร

12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้าน BE DEN Seafood บริเวณอ่าวลังโก
13.30 น. นำเที่ยวชมวัดเทียนมู่ วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม  แล้วไปนั่งสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังโบราณของเวียดนาม ช่วงเย็นพาเที่ยวตลาดดงบาแหล่งช็อปปิ้งราคาถูกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเว้

เย็น เช็คอินเขาพักที่โรงแรม Asia Hotel  จากนั้นนำคณะไปนั่งฟังเพลงพื้นเมืองเพราะๆ บนเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ทานอาหารเย็นที่ร้าน  PHUOC THANH  จากนั้นให้อิสระกับการเดินและช็อปปิ้งถนนคนเดินรอบๆ บริเวณโรงแรมที่พักตามอัทธยาศัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 วัดหลินอึ๋ง - เรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร

เช้า  บริการอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ฮอยอันเมืองมรดกโลก
12.00 น.  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร LUCKY PEARL Seafood 

13.30 น. พาชมวัดหลินอึ๋งวัดที่สวยงามที่สุดในกลุ่มวัดหลินอึ๋งทั้ง 3 แห่ง ชมเจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดของเวียดนาม จากนั้นไปล่องเรือกระด้งสุดสนุกที่หมู่บ้านกั๊มทาน แล้วพาเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

เย็น อาหารมื้อเย็นที่ LANG LUA จากนั้นเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Merry ใกล้กับสะพานมังกร พาไปเที่ยวชมแสงสีสวยงามของสะพานมังกรและสะพานแห่งความรัก แล้วให้อิสระกับการช็อปปิ้งตลาดกลางคืนของดานังซึ่งอยู่ใกล้ที่พักได้ตามอัทธยาศัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เมืองเนรมิตรและสวนสนุกแฟนตาซี บาน่าฮิลล์

เช้า  อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก  จากนั้นเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลกสู่ยอดเขาบานาฮิลล์  นำชมสะพานสีทอง , สวนดอกไม้แห่งความรัก , และให้สนุกเพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนซีระดับโลกของบาน่าฮิลล์ โดยเฉพาะโซนเพิ่งเปิดให้บริการใหม่ที่ชื่อว่า Eclipse Square (บริการอาหารกลางวันด้วยบุปเฟต์นานาชาติของบาน่าฮิลล์) 

บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองดานัง บริการอาหารมื้อเย็นที่ภัตตาคาร ZALOS Seafood  พิเศษจัดกุ้งมังกรให้ท่านละ 1 ตัว และบริการไวน์แดงดาลัดโต๊ะละ 1 ขวด จากนั้นนําทุกท่านกลับเข้าพักที่โรงแรม Merry แล้ให้อิสระกับการเดินถ่ายรูปสะพานมังกร ,  สะพานแห่งความรัก หรือเลือกเที่ยวและช็อปปิ้งตลาดกลางคืนใกล้ๆ โรงแรมที่พัก

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดานัง - ดอนเมือง

 เช้า  บริการอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานัง ระหว่างทางพาแวะถ่ายรูปที่ APEC PARK  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองดานัง   บริการขนมปังเวียดนามบนรถระหว่างเส้นทางที่ไปสนามบินดานังก่อนขึ้นเครื่องบิน

12.00 น. เดินทางกลับไทยด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 ถึงสนามบินดอนเมือง จบโปรแกรมโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

ราคาค่าบริการ คนละ 15,900 บาท

ราคาค่าบริการนี้ไม่รวม

หมายเหตุสำคัญ